ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
„Millió lépés az iskoládért” verseny

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja annak kifejezése, hogy a “Millió lépés az iskoládért” verseny szervezőjeként mindent megteszünk a személyes adatok kezelésének jogszerűségéért, a kezelt adatok biztonságáért. Kiemelten fontosnak tartjuk az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását. Személyes adatot mindig csak az applikáció működése és a hozzá tartozó verseny szervezése és lebonyolítása céljából kezelünk, a célhoz szükséges időn túl az adatokat töröljük. Személyes adatokat harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adunk át.
A Magyar Szervátültetettek Szövetsége (mint Adatkezelő) kötelezettséget vállal arra, hogy az általa szervezett “Millió lépés az iskoládért” verseny szervezési tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
A Magyar Szervátültetettek Szövetsége az alábbiakban ismerteti a “Millió lépés az iskoládért” verseny résztvevőinek személyes adatokra vonatkozó adatkezelési gyakorlatát.

2. Fogalom meghatározások

Felhasználó: az a természetes személy, aki a MillióLépés applikáción keresztül regisztrál és ennek keretében megadja adatait.
Személyes adat: bármilyen adat vagy információ, amely alapján egy természetes személy (Felhasználó) – közvetett vagy közvetlen módon – azonosíthatóvá válik
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a Személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése, továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétele, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése és megsemmisítése.
Adatkezelő: aki az Adatkezelés céljait és eszközeit meghatározza.
Adatfeldolgozó: aki az Adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveleteket Adatkezelő megbízásából elvégzi.
Szolgáltatás: az Adatkezelő által üzemeltetett, valamint az Adatkezelő által biztosított szolgáltatások, amelyek elérhetők a honismereti-tanulmanyi-verseny.hu honlapon.

3. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresne bennünket, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba velünk. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt a megkereséstől illetve e- mailes adatközléstől számított legfeljebb 10 év elteltével töröl.
Név: Magyar Szervátültettek Szövetsége
Nyilvántartási szám: 01-02-0008425
Képviselő: Berente Judit
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
E-mail: mszsz@trapilap.hu

4. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

4.1. Röviden összefoglalva

A “Millió lépés az iskoládért” verseny szervezése és bonyolítása során csak önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelési műveleteket végzünk. Személyes adatokat csak a célnak megfelelően kezeljük annyi ideig és olyan mértékben, ahogy arra a célhoz (verseny lebonyolítása) szükség van. Személyes adatokat harmadik fél számára nem adunk át.

4.2. Általános adatkezelési irányelvek

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége tevékenységének a “Millió lépés az iskoládért” verseny szervezésével és bonyolításával kapcsolatos adatkezelése önkéntes hozzájáruláson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelésben a hozzájárulás esetleges visszavonása a versenyből való kilépéssel együtt lehetséges.
A Versenyben bárki részt vehet, a 16 éven aluli tanulók (természetes személyek) személyes adatai is kezelésre kerülnek, az ő adatainak jogszerű kezelésére a jogalapot az adatközlő szülő hozzájárulása adja meg.
Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
• Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

5. Adatkezelési célok

5.1. Személyes adatok kezelése

Az adatkezelés célja, hogy a versenyben a Felhasználó részt tudjon venni. Az érvényes e-mail cím a felhasználói adatok helyességének igazolásához szükséges, a név az üzemeltetői kapcsolatfelvétel lehetőségének biztosításához, a becenév a ranglistákban való nyilvános megjelenítéshez szükséges. A születési dátum, lakóhely és liga megadása nem szükséges, de növeli az elérhető funkciók körét.
A Verseny előrehaladása során bizonyos időközönként a rendszer e-mailt küldhet felhasználók részére. Ezen e-mailek azonban nem minősülnek hírlevélnek, hanem a rendszer működésével kapcsolatos fontos tájékoztatók.
Kezelt adatok köre
A felhasználói fiók létrehozásához regisztráció szükséges, mely során a következő személyes adatok megadására van szükség: név, e-mail cím.
Adatkezelés jogalapja
A Felhasználó személyes adatainak jelen kezelésének jogalapja regisztrációkor a hozzájárulás. Személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást a regisztrációs űrlapon kell megadni. A hozzájárulás megadásának hiányában a regisztráció és az adatkezelés nem valósul meg, így a Verseny funkciói nem érhetők el.
Adatkezelés ideje
Az adatkezelés ideje 2023. december 31.

5.2. Szülői adatok kezelése

Az adatkezelés célja, hogy egyrészt a 16 évnél fiatalabbak regisztrációját a szülők elvégezhessék, másrészt kivételes esetben a Versennyel kapcsolatos fontos történésekről a versenyben résztvevő tanuló gyerekek szüleit is tájékoztatni tudjuk.
Kezelt adatok köre
Szülő (gondviselő) értesítési e-mail címe.
Adatkezelés jogalapja
A szülő személyes adat kezelésének jogalapja egyrészt szülői regisztrációkor a hozzájárulás. Személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulást a regisztrációs űrlapon kell megadni. A hozzájárulás megadásának hiányában a regisztráció és az adatkezelés nem valósul meg, a Verseny funkciói nem érhetők el. Mindkét esetben az adatkezelés jogalapja kiegészül a „jogos érdek”-kel, hogy a gyerekek versenyben való előmenetele, az aktuális határidők és információk a szülőhöz is eljussanak.
Adatkezelés ideje
Az adatkezelés ideje 2023. december 31.

5.3. 16 évnél fiatalabb felhasználók adatainak kezelése

Az adatkezelés célja, hogy a 16 évnél fiatalabbak is részt tudjanak venni a versenyben, a verseny feladatait névhez kötötten rögzíteni tudják a verseny honlapján illetve a verseny végén név szerint elküldhessük a nyereményeit, jutalmait.
Kezelt adatok köre
16 évnél fiatalabb felhasználó neve, születési ideje.
A verseny során minden tanuló kap egy egyedi versenyazonostót. Ez az azonosító azonban minden évben egyedi, nem alkalmas a személy azonostására így ilyen értelemben nem tekintendő személyes adatnak.
Adatkezelés jogalapja
A tanuló személyes adat kezelésének jogalapja a szülői vagy a pedagógusi regisztrációkor a hozzájárulás. A személyes adatok kezeléséhez a hozzájárulást a szülői vagy a pedagógusi regisztrációs űrlapon kell megadni. A hozzájárulás megadásának hiányában a tanuló nevezése és az adatkezelés nem valósul meg, a Verseny funkciói nem érhetők el.
Adatkezelés ideje
Az adatkezelés ideje 2023. december 31.

6. Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás); hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége); változatlansága igazolható (adatintegritás); a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi
• a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
• a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
• a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

7. Az adatok fizikai tárolási helyei

A milliolepes.hu oldalainak tárolására és futtatására, az adatbázis tárolására külső partnertől veszünk igénybe webtárhely szolgáltatást. A szolgáltatást végző adatfeldolgozó partnerünk adatai: Business Software Solutions Kft. (1124 Budapest, Apor Vilmos tér 24-25.) A Business Software Solutions Kft. adatvédelmi szabályzata a következő oldalon érhető el: https://milliolepes.hu/adatvedelmi-iranyelvek/

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

A versenyben résztvevő érintettek tájékoztatást kérhetnek személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképpen az írásbeli kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül biztosítja az Ön alább részletezett jogait, megkeresésére írásos választ küldünk.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
• személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
• az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
• a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
• a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a vélemény nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
• az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
• az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
• az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
• az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos

érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Adatkezelő a Rendszer üzemeltetése során nem végez automatizált döntéshozatalt, sem profilalkotást.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Jelen tájékoztató a honismereti-tanulmanyi-verseny.hu szabványos adatmegadási űrlapjain keresztül vagy e-mailben rendelkezésre bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos.
Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

10. Tájékoztató módosítása

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége. jogosult jelen Tájékoztatót a Felhasználók tájékoztatása mellett (Weboldalon történő tájékoztatás) egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a Felhasználó hozzájárulásához kötött módosítások kivételével és a jelen Tájékoztató eltérő rendelkezése hiányában a Szolgáltatás közzétételt követő első használata alkalmával válnak hatályossá az adott Felhasználó vonatkozásában.
Amennyiben kérdése lenne jelen tájékoztatónkhoz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.