ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
a MillióLépés alkalmazás használatához
(hatályos 2023. március 20. napjától visszavonásig)

Szolgáltató

Név: Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége
Székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék
Nyilvántartási szám: 01-02-0008425
Adószám: 18094433-1-42
Kapcsolat: https://www.trapilap.hu/kapcsolat/

Üzemeltető

Név: Business Software Solutions Kft.
Székhely: 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 25-26.
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 01-09-356890
Adószám: 25420113-2-43
Kapcsolat: https://www.bssolution.hu/#content_3

1. Általános információk

1.1. Az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) célja, hogy a szolgáltató által kínált MillióLépés mobilalkalmazás Felhasználó általi igénybevételének feltételeit szabályozza. A MillióLépés egy multifunkcionális és interaktív, a mindennapi aktív mozgást támogató és motiváló, elsősorban az iskoláskorú fiataloknak szóló mobilalkalmazás.
1.2. Az alkalmazás célja a közösségépítés, az általános egészségi állapot javítása és a jövő generáció egészségének megőrzése. A mobilalkalmazás segítségével kihívásokban lehet részt venni. Az alkalmazásban meghirdetett kihívások legeredményesebb felhasználói, illetve az azokat tömörítő közösségek nyereményben is részesülnek. A MillióLépés célja, hogy rendszeres mozgással egészségesebbek és fittebbek legyünk, miközben más csapatokkal és szervezetekkel versenyzünk együtt. A Magyar Szervátültetettek Szövetsége által működtetett Milliólépés egészségprogram célja, hogy rendszeres mozgással egészségesebbek és fittebbek legyünk és képet kapjunk arról, mennyit is mozgunk valójában. A MillióLépés applikáció eltárolja a Fit/Health/HealthKit alkalmazás által mért lépéseket, de más, különféle mozgásformákat is rögzíthetünk manuálisan, amelyeket az applikáció lépésekké alakít. A különböző aktivitásokból összeadódó lépésszámok segítségével képet kaphatunk arról, hogy valójában mennyit is mozgunk egy nap, mennyit is tettünk az egészségünkért. Az alkalmazásban a lépéseket egyénileg vagy legfeljebb 5 fős csapatokban lehet gyűjteni, de lehetőség van időről-időre egyedi versenyekhez is csatlakozni, amely során különböző szervezetek (cégek, oktatási intézmények stb.) versenyezhetnek egymással.
1.3. Az applikáció a Magyar Szervátültetettek Országos Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Szövetsége (a továbbiakban: Szolgáltató) tulajdonát képezi, amelynek üzemeltetését a szolgáltató megbízásából a Business Software Solutions Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) végzi.
1.4. Az ÁSZF a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) Hatodik Könyv XV. Fejezet 6:77.§-ban hivatkozott általános szerződési feltételnek minősül. Jelen ÁSZF a MillióLépés mobilalkalmazás igénybevételére irányuló szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A szerződés érvényesen nem jöhet létre az ÁSZF elfogadása és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató tudomásulvétele nélkül. Amennyiben az applikációt letöltő személyek az ÁSZF-t nem fogadják el és az Adatkezelési Tájékoztatót nem veszik tudomásul, akkor nem jogosultak a regisztrációra és az applikáció használatára.

2. Fogalmak

Felhasználó: az Applikáción keresztül regisztrált természetes személy, aki magára nézve kötelezőnek fogadta el a jelen ÁSZF-t és tudomásul vette az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát.
Applikáció: mobileszközökre kifejlesztett, illetve azokon működő alkalmazás (IT megoldás), amelyen keresztül a Felhasználó elvégezheti az Applikáció igénybevételéhez szükséges regisztrációt, illetve elérheti felhasználói fiókját és igénybe veheti a Szolgáltatást.
Mobileszköz: mobil adatforgalomra és mobilkommunikációra képes készülék, így különösen, de nem kizárólag okostelefon, táblagép stb.
Szolgáltatás: A Szolgáltató az Applikáció segítségével kíván hozzájárulni a jövő generáció egészségének megőrzéséhez és az Applikáció által kívánja széles körben vonzóbbá tenni a mindennapi mozgást a fiatalok körében. Az Applikációban regisztrált Felhasználók mozgási teljesítményét az Applikáció – a Felhasználó hozzájárulása alapján – rögzíti a meghirdetett versenyek/kihívások keretében.
Weboldal: A www.milliolepes.hu cím alatt elérhető weboldal és annak minden al- és mikro oldala.

2. Az ÁSZF hatálya

2.1. Az ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Szolgáltatóra/Üzemeltetőre, valamint az Applikációt igénybe vevő Felhasználókra.
2.2. A Szolgáltatást kizárólag természetes személyek vehetik igénybe. 16 éven aluli felhasználók esetében a regisztráció érvényességéhez a szülői felügyelet gyakorlására jogosult személy jóváhagyása szükséges.
2.3. A jelen ÁSZF-re a magyar jog az irányadó. Felek megállapodnak, hogy jelen szerződésben szabályozott valamennyi kérdést – ideértve a szerződés érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni.
2.4. Az Applikáció Felhasználói az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Applikációval kapcsolatos jogvitáikra a magyar hatóságoknak és bíróságoknak legyen kizárólagos joghatóságuk a magyar jog alapján. Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani.
2.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF-t vagy az Applikáció működését belátása szerint egyoldalúan, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül módosítsa, vagy az Applikáció működését megszüntesse azzal, hogy az aktuális rendelkezéseket, illetve a megszüntetésről vagy módosításról szóló tájékoztatót a Weboldalon közzéteszi.
2.6. A frissített Applikáció felváltja és/vagy kiegészíti azt a terméket, amely a frissítés alapjául szolgált. és csak a jelen ÁSZF előírásainak megfelelően használható.

3. Szerződéskötés és regisztráció

3.1. Felhasználó és a Szolgáltató között az Applikáció igénybevételére vonatkozóan a szerződés abban az esetben jön létre, amennyiben a Felhasználó az ÁSZF rendelkezéseit elfogadta, az Adatkezelési Tájékoztatót tartalmát megismerte, az Applikációban regisztrált és a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött levélben a regisztrációt visszaigazolta. 16 éven aluli Felhasználó esetén a szerződés érvényes létrejöttéhez szülői hozzájárulás szükséges. A szerződés határozatlan időtartamra szól.
3.2. Felhasználó a regisztrációt az Applikációból indíthatja. Amennyiben a Felhasználó bármely okból nem kap 24 (huszonnégy) órán belül visszaigazoló e-mailt, úgy Felhasználó köteles ezt az Üzemeltető felé jelezni. Egy e-mail címhez, valamint egy felhasználónévhez csak egy felhasználói fiók tartozhat.
3.3. A Felhasználó felelős azért, hogy saját, működő, érvényes e-mail címet adjon meg és a regisztráció során megadott e-mail címét a Szolgáltatás igénybevételének ideje alatt fenntartsa. A Felhasználó köteles a felhasználói neve és jelszava titkosságát mindenkor megóvni és harmadik személy részére nem hozzáférhetővé tenni. A Felhasználónak minden lehetséges lépést meg kell tennie annak érdekében, hogy a felhasználói neve és jelszava biztonságban legyen, és hogy megelőzze a felhasználói fiókjának jogellenes, a Felhasználó akaratával és céljaival ellentétes, csalárd módon való használatát.
3.4. Az Applikáció működéséhez legalább Android 5.0 vagy iOS 13.0 verzióval rendelkező, a telepítéshez elegendő szabad tárhellyel bíró Mobileszköz, valamint megfelelő sávszélességű internet elérés szükséges. Az Applikáció használatához a felhasználói oldalon szükséges technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre.
3.5. Szerződéskötés technikai menete: az Applikáció letöltése az alkalmazás-áruházból és telepítés; regisztrációhoz szükséges adatok megadása; jelen ÁSZF elfogadása (vonatkozó négyzet „kipipálása”) és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató tudomásul vétele (vonatkozó négyzet „kipipálása”); visszaigazoló e-mail küldése a Felhasználó által megadott e-mail címre, illetve 16 év alatti felhasználó esetében megerősítés kérése a regisztrációkor megadott szülői e-mail címen.
3.6. Az Applikáció az Google Play, illetve az Apple AppStore alkalmazás-áruházon keresztül tölthető le. A Felhasználó ingyenesen töltheti le az Applikációt a készülékének operációs rendszeréhez alapértelmezetten hozzárendelt alkalmazás-áruházból. Az alkalmazás-áruház működéséért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.
Az Apple AppStore alkalmazás-áruházra vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetők el:
https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/hu/terms.html#privacy
A Google Play alkalmazás-áruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételek az alábbi linken keresztül érhetőek el:
https://play.google.com/intl/hu_hu/about/play-terms/index.html
3.7. Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül és a szerződést a Szolgáltató az Applikációra vonatkozó szerződéseinek nyilvántartásában, a rendszerben rögzíti. Szolgáltató – Felhasználó e-mailben vagy postai úton tett, írásbeli kérésére – a szerződést a Felhasználó rendelkezésére bocsátja. A szerződéskötés nyelve a magyar.
3.8. Az Applikáció a Felhasználó által az adatok elektronikus rögzítése során vétett hibák azonosítását és kijavítását a szerződési jognyilatkozat megtételét megelőzően biztosítja.
3.9. Felek kötelesek az Applikáció igénybevétele szempontjából jelentős bármely tény, adat, körülmény vagy információ felmerülése esetén tájékoztatni egymást.
3.10. Amennyiben Felhasználó adataiban változás következik be, Felhasználó köteles a Szolgáltató felé jelezni a változással érintett adatok körét és a változástól számított 5 (öt) naptári napon belül bejelenteni az új érvényes adatokat.
3.11. Mobilkészülék cseréje során az Alkalmazás ismételt letöltése szükséges. Az új letöltés azonban nem igényel újabb regisztrációt és a korábbi, Applikációban tárolt információk is elérhetőek maradnak bejelentkezést követően.
3.12. Regisztrálni bármely természetes személy jogosult az applikáción keresztül. Egy személy csak egyszer regisztrálhat. A regisztráció megtörténtéről a felhasználó értesítést kap az applikációban. A regisztrációhoz a következő adatok megadása kötelező: név, felhasználónév, e-mail cím, 16 éven aluli Felhasználó esetén szülő e-mail címe, jelszó, származási ország és vármegye, születési dátum, nem, szervátültetés ténye. A regisztráció ingyenes, de a Felhasználónak lehetősége van a nehéz körülmények között élő szervátültetett gyermekek és felnőttek megsegítését támogatni különböző összegekkel.
3.13. A regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére az Applikáció működésével, az alkalmazás frissítésével kapcsolatos tájékoztató leveleket küldhet a Felhasználó e-mail címére.
3.14. Felhasználó a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a Weboldalon vagy az Applikációban neve és felhasználóneve feltüntetésre kerüljön, illetve ahhoz, hogy díj vagy nyeremény átvétele esetén a Weboldalon, illetve a kampányhoz kapcsolódó híradásokban, közösségi média megjelenésekben nyilvánosan megjelenjen neve, illetve a kapott díj vagy nyeremény.

4. Az Applikáció igénybevétele

4.1. Az Applikáció telepítése, másolása és/vagy használata előtt a Felhasználó köteles elolvasni jelen ÁSZF tartalmát. Az Applikáció telepítésével, másolásával, illetve bármilyen egyéb módon történő használatával a Felhasználó elismeri, hogy a jelen szerződésben foglaltakat elolvasta és tudomásul vette, valamint kötelező érvénnyel elfogadja a feltételeit.
4.2. Az Applikáció díjmentesen vehető igénybe, kizárólag magáncélra és nem üzletszerű módon, kizárólag a jelen ÁSZF feltételeivel.
4.3. Az Applikáció használata során a Felhasználók különböző kihívásokat tudnak teljesíteni aktivitást mérő funkciókkal, amely kihívásokhoz való felhasználói csatlakozás önkéntes. Az Applikáció a felhasználói hozzájárulást, engedélyezést követő adatátvitel során kapott adatokat használja fel, amelyből statisztikát, eredménykimutatást készít.
4.4. Az Applikáció használatához internetes adatkapcsolat szükséges, amelynek teljes költségét a Felhasználó viseli. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes adatkapcsolat esetleges hibáiért.
4.5. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás a mindenkor érvényes adatok alapján működőképes, továbbá a Szolgáltató a Szolgáltatás nyújtása során a Felhasználó tekintetében külön azonosítást nem végez, a jelen szerződés szerinti kapcsolatfelvétel során kizárólag a Felhasználó által megadott és a Szolgáltató/Üzemeltető rendszereiben szereplő adatok egyezőségének automatikus vizsgálata történik meg.
4.6. Az ÁSZF és az alkalmazás működésének módosítására, az alkalmazás működésének a megszüntetésére a tulajdonos (Szolgáltató) bármikor jogosult, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül. Az Applikációhoz való hozzáférést a tulajdonos (Szolgáltató) bármikor visszavonhatja akár az adott Felhasználóra nézve, akár szélesebb körben vagy teljes körűen előzetes értesítés, figyelmeztetés nélkül.
4.7. A Szolgáltatás a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően vehető igénybe. A Felhasználó a felhasználói fiókjába a regisztrált e-mail címével és a jelszó használatával tud bejelentkezni. A bejelentkezés az Applikáción keresztül lehetséges. A Felhasználó bármikor jogosult egyéni regisztrációját, vagy csapattagságát törölni, azonnali hatállyal. A Felhasználóval kötött szerződés felmondása esetén a Szolgáltató érvényteleníti és egyben törli a Felhasználó felhasználói fiókját. Felhasználó nem használhatja más személy felhasználói fiókját. A Felhasználó, amennyiben felhasználói fiókja jogosulatlan használatát vagy egyéb, a felhasználói fiókkal kapcsolatos biztonsági szabály megszegését észleli, köteles azonnal, írásban értesíteni a Szolgáltatót. A Szolgáltató külön felszólítás nélkül azonnal törli a közízlést sértő vagy jogszabályba ütköző felhasználónévvel rendelkező Felhasználók felhasználói fiókját.
4.8. A megadott jelszót az Applikáción keresztül a Felhasználó bármikor módosíthatja. Szolgáltató kifejezetten javasolja, hogy a Felhasználó rendszeresen módosítsa a jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja.
4.9. A mozgás adatok átvétele a Google Fitnesz vagy az Apple Egészség (Mozgás adatok), illetve bizonyos Huawei készülékeken a HealthKit alkalmazáson keresztül történnek, ezen adatokat a Felhasználó egyéb mozgást mérő alkalmazásai is tölthetik. Ezen harmadik fél által üzemeltetett alkalmazások között bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért a Szolgáltató és az Üzemeltető nem vonható felelősségre. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót, hogy az alkalmazás párhuzamosan több eszközről nem vesz adatot, így azt nem javasolt több eszközön egyszerre ugyanazzal az accounttal használni.
4.10. A regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó részére az alkalmazás működésével kapcsolatosan, az alkalmazás frissítésével kapcsolatos tájékoztató leveleket küldhet a Felhasználó e-mail címére. Az alkalmazás telepítése, a regisztráció során a Szolgáltatás a Felhasználó engedélyét kéri az Applikáció és a külső alkalmazások közötti kommunikációhoz, adatforgalomhoz, ehhez a Felhasználónak az első telepítéskor hozzáférést kell adnia, melyet később bármikor visszavonhat az említett alkalmazásokban. Így a Szolgáltató a Felhasználó mozgás adatait is tárolni fogja. A regisztráció során az Applikáció külön önkéntes hozzájárulást kér a Felhasználótól, hogy olyan esetekben, amikor az Applikáció nem fut a Felhasználó Mobileszközén részére külön ún. push notification üzeneteket küldhessen. Ezen funkció használata az Applikációban opcionális.
4.11. Az Applikáció adatbázisából előzetes értesítés nélkül törlésre kerülhet az a Felhasználó, aki az Applikációt saját nevében terjeszti, részben vagy egészében másolja, átdolgozza, a szellemi tulajdont bármilyen egyéb módon bitorolja, másolja, azzal visszaél, jogosulatlanul használja az Applikáció védjegyeit, kárt tesz az alkalmazásban bármilyen módon, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat bármilyen egyéb módon megszegi.
4.12. A Szolgáltató az Applikáción keresztül alkalmanként kihívásokat hirdet. A regisztrációval a Felhasználó automatikusan részt vesz az összes, a regisztráció idején folyamatban lévő, illetve azt követően induló kihíváson. Nem regisztrált Felhasználók a kihívásokon nem vesznek részt. Az időszakos kihívások esetében az adott időszakban és kategóriában legeredményesebb Felhasználó vagy az őket tömörítő csapat/közösség részesül jutalmazásban. A korábbi, már lezárult kihívások során gyűjtött kilométerek nem kerülnek beszámításra az újonnan meghirdetett kihívásokba. A nyertes Felhasználó vagy csapat értesítésére az aktuális kihívás időtartamának lejártát követő 5 (öt) munkanapon belül kerül sor, az Applikáción, illetve a Szolgáltatás egyéb digitális médiafelületein keresztül. A nyeremény másra át nem ruházható, át nem váltható. A Szolgáltató/Üzemeltető fenntartja a jogot a kihívások részletes feltételeinek megváltoztatására, a kihívások visszavonására.

5. Adatvédelem

5.1. Szolgáltató a Felhasználó rendelkezésre bocsátott személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályoknak – így különösen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR) –megfelelően kezeli.
5.2. A Felhasználó az Applikáció használatával hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a megadott személyes adatokat az irányadó jogszabályok szerint kezelje, nyilvántartsa, feldolgozza.
5.3. A Felhasználó személyes adatainak kezelésére vonatkozó részletes információkat a külön dokumentumba foglalt, a Weboldalon és az Applikációban is elérhető, letölthető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza.

6. Értesítések

6.1. A szerződés teljesítésével összefüggő információkról a Felhasználó és a Szolgáltató elektronikus úton – az Applikáción keresztül, illetve a Felhasználó által megadott e-mail címen – értesítik egymást. Az Applikáció működésével kapcsolatosan a Felhasználó a milliolepes@trapilap.hu e-mail címre küldheti kérdéseit, amelyre a Szolgáltató 30 (harminc) napon belül válaszol, továbbá tájékozódhat a GYIK menüpontban.
6.2. A fenti e-mail címekre és e-mail címekről elektronikus formában, e-mailen/elektronikusan küldött értesítés visszaigazolás hiányában a küldéstől számított 1 (egy) nap elteltével kézbesítettnek tekintendő.
6.3. Az elektronikus formában, e-mail-ben küldött, a szerződés szerinti értesítések, visszaigazolások hivatalos, illetve cégszerű aláírás és ezt helyettesítő azonosítás nélkül jutnak el a Felhasználóhoz, illetve a Szolgáltatóhoz, amelyet a Felek tudomásul vesznek, és ellenkező bizonyításig elfogadottnak tekintenek.
6.4. A szerződésben rögzített szabályoknak megfelelően létrehozott e-mailek tekintetében Felek sem bíróságok, sem más hatóságok előtt nem hivatkozhatnak arra, hogy azok nem felelnek meg a Szolgáltató vagy a Felhasználó nevében tett írásos dokumentumok követelményeinek, kivéve, ha alkalmazására bizonyíthatóan, csalárd vagy egyéb jogellenes szándékkal került sor.
6.5. Abban az esetben, ha a küldő fél e-mailjével kapcsolatban vita merül fel a küldő személyét illetően, vagy a levél tartalmával kapcsolatban, a küldő felet terheli annak bizonyítása, hogy a levelet nem a feladóként megjelölt személy, vagy nem a megérkezett tartalommal küldte el.
6.6. Felek kijelentik, hogy az alkalmazandó e-mail levelezési rendszert a szerződés aláírásának időpontjában biztonságosnak és alkalmasnak tekintik, és egyben vállalják, ha a működés során a rendszer biztonságát tudomásuk szerint veszély fenyegeti, e tényről, ismeretről haladéktalanul tájékoztatják a másik felet. Felek a késedelmes tájékoztatásból eredő károkért felelősséggel tartoznak.

7. Felelősség

7.1. Az Applikáció használatához a felhasználói oldalon szükséges – jelen ÁSZF-ben meghatározott vagy bármely egyéb – technikai feltételeket a Felhasználónak kell biztosítania, teljesítenie. Ezen technikai feltételek nem teljesüléséért a Szolgáltató nem vonható felelősségre. Ugyanígy nem vonható felelősségre a Szolgáltató (ideértve az Üzemeltetőt is) az Applikáció használatából adódóan, a készüléken bekövetkező adatvesztésért, meghibásodásért. A Szolgáltató kizár minden kártérítési felelősséget az Applikációhoz csatlakozó minden külső szoftver által nyújtott vagy megjelenített adattal, információval kapcsolatban. A Szolgáltató nem vállal garanciát az Applikáció megszakításmentes működéséért, valamint vis major hibákért. Az ebből eredő adatvesztésért, tartalom vesztésért a Szolgáltató szintén nem tartozik kártérítési felelősséggel.
7.2. A Szolgáltató/Üzemeltető a nyeremény hibájáért, jogosultság formájában megjelenő nyeremény érvényesíthetőségéért fennálló felelősségét kizárja.
7.3. Az Applikáció és valamennyi kapcsolódó védjegy, szerzői jogi alkotás és egyéb – akár bejegyzett, akár be nem jegyzett – szellemi tulajdon (a továbbiakban együttesen: Szellemi Tulajdon) tulajdonosa a Szolgáltató. A Felhasználók az Applikációt a Szellemi Tulajdon maximális tiszteletben tartásával jogosultak használni. A Szellemi Tulajdon kiterjed különösen, de nem kizárólagosan valamennyi szoftverre, logóra, márkajelre, márkanévre, fényképre, szövegre, grafikára, adatbázisra. A Felhasználó a több adathordozón való applikáció-használat nem kizárólagos és nem átruházható jogával rendelkezik. Elektronikusan nem másolhatja az Applikációt egyik készülékről a másikra semmilyen hálózaton keresztül. A Szellemi Tulajdonnak tilos bárminemű megsértése, bitorlása, másolása, átdolgozása és tilos azt bármilyen egyéb módon megsérteni, azt jogosulatlanul felhasználni, továbbadni, megterhelni, azzal bármilyen módon rendelkezni, visszaélni. Ezen szabályok megsértése az Applikáció használati lehetőségeinek azonnali hatályú megszüntetése mellett a megfelelő jogi lépések megtételét – beleértve esetleges büntetőjogi lépések megtételét is – vonja maga után a Felhasználóval, más jogsértő személlyel szemben a Szolgáltató, mint tulajdonos és/vagy a Szellemi Tulajdon egyéb jogosultjai által. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Felhasználó részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált letöltést, illetve az Applikáció szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Felhasználót azonnali hatállyal kizárja az Applikáció felhasználói köréből. A Felhasználó elfogadja és kötelezettséget vállal kártérítési és büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy a szoftvert vagy forráskódját nem módosítja, nem dolgozza át és nem fejti vissza.
7.4. Az Applikációhoz kapcsolódó adatbázis módosítása kizárólag az Üzemeltető által lehetséges. Bármilyen külső, nem az Applikáció részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a Felhasználó azonnali kizárását eredményezi.
7.5. Ha a Felhasználó az Applikációt használat közben bezárja, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal. A Szolgáltató és az Üzemeltető a rendelkezésére álló eszközökkel biztosítja, hogy az Applikáció használata technikai szempontból biztonságosnak minősüljön. Az Applikációhoz való csatlakozás miatt bekövetkező károkért, az internetes hálózat esetleges üzemkimaradásából, az elérési út hibájából, bármely nem várt technikai hibából eredő adatvesztésért, vírustámadásból eredő, vagy más károkért a Szolgáltató nem felelős. A Felhasználóknak minden esetben fel kell mérniük, hogy rendelkeznek-e az Applikáció használatához szükséges ismeretekkel, technikai követelményekkel és teljesítményekkel.
7.6. A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy az Apple App Store, a Google Play és Huawei AppGallery áruházakon keresztül letöltött Applikáció esetén a Google Play alkalmazás-áruház mindenkor érvényben lévő általános szerződési feltételeit elolvasta, megértette és az abban foglalt rendelkezéseket, ide értve különösen az Apple App Store, a Google Play alkalmazás-áruház használatára vonatkozó rendelkezéseket magára nézve kötelezőnek tekinti. Jelen ASZF elfogadásával, a Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltatónak az Apple App Store, a Google Play valamint a Huawei AppGallery alkalmazás-áruházak szabályzataira és működésére semmilyen ráhatása nincs, ezért az Apple App Store, a Google Play illetve a Huawei AppGallery áruházak működéséért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel nem tartozik. Amennyiben fenti szabályzatokban vagy a társaságok működésében, továbbá az Applikáció letölthetőségében változás áll be, úgy a Szolgáltatót ugyancsak nem terheli semmilyen felelősség.
7.7. A Felhasználó nem élhet semmilyen, külső partner által üzemeltetett szoftver és alkalmazás (pl. iOS, Android, Google, Apple App Store, Google Play stb.) használatával kapcsolatban felmerülő, az Applikáció hibás működése által okozott kár megtérítésével kapcsolatban kártérítési igénnyel.

8. Szerződés megszüntetése

8.1. Felhasználó jogosult írásban a felhasználói fiókjának törlését kérni és így – a jelen ÁSZF elfogadásával létrejött – szerződést indokolási kötelezettség nélkül felmondani. A szerződés a Felhasználói Fiók törlésével megszűnik. A felmondást elektronikusan az Applikáción keresztül a „Felhasználó Törlése” gomb használatával is lehet kezdeményezni. Amennyiben a Felhasználó az adatainak törlését kéri Szolgáltatótól, úgy a szerződés az adatok törlésére való felhívás beérkezésének napján megszűnik.
8.2. Jelen pontban foglalt események bekövetkezése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződést akár azonnali hatállyal is, kártérítési kötelezettség nélkül felmondani (továbbiakban: rendkívüli felmondás): (a) Felhasználó nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Szolgáltató jó hírét, üzleti tisztességét, (b) Felhasználó a szerződésben foglalt kötelezettségeit megszegi. Rendkívüli felmondás esetén a Szolgáltató fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárának megtérítésére vonatkozó jogot is.

9. Panaszkezelés

9.1. A Felhasználó panaszával írásban a Szolgáltatóhoz fordulhat az milliolepes@trapilap.hu e-mail címen. A jelzett panasszal kapcsolatban a Szolgáltató jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a panaszra kialakított válasz megküldésével egyidejűleg adja át (küldi meg) a Felhasználónak.
9.2. Szolgáltató a panaszra vonatkozó érdemi válaszát a Felhasználónak harminc (30) napon belül e-mailen vagy írásban, postai úton, tértivevényes levélben megküldi. A panaszt elutasító álláspontját Szolgáltató indokolni köteles. A Szolgáltató a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
9.3. Fogyasztói jogvita esetén Felhasználó a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületekhez fordulhat. A békéltető testületek székhelyét, telefonos elérhetőségét, internetes elérhetőségét és levelezési címét megtalálja a www.bekeltetes.hu címen.
9.4. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Felhasználót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

10. Egyéb rendelkezések

10.1. A Szolgáltató, az Üzemeltető és a Szolgáltatás megvalósításában közreműködő más entitások munkatársai, alkalmazottai, illetve azok közeli hozzátartozói díjban vagy egyéb nyereményben abban az esetben sem részesülhetnek, ha egyébként az ÁSZF rendelkezései alapján díjra vagy nyereményre lennének jogosultak.
10.2. Vis Maior: Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében.
10.3. A jelen szerződésben kifejezetten fel nem jogosított harmadik személy a jelen szerződéssel kikötött szolgáltatás követelésére nem jogosult. A Szolgáltató jogosult a szerződést vagy annak meghatározott részét (részeit) vagy a szerződésben meghatározott egyes jogokat vagy kötelezettségeket Felhasználó előzetes értesítése mellett harmadik személy részére átruházni. Felhasználó az átruházáshoz az ÁSZF elfogadásával visszavonhatatlanul hozzájárul. A hozzájárulás a szerződés-átruházásról történt értesítésével válik hatályossá.
10.4. A Szolgáltató jogosult hirdetéseket, illetve egyéb marketing jellegű tartalmakat bármikor elhelyezni a Weboldalon, illetve az Applikációban. A Szolgáltató. fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Weboldalon előzetes figyelmeztetés nélkül. A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt más domain név alá helyezze.
10.5. Bármely, jelen szerződésben nem definiált rendelkezés vagy jog nem jelenti az ilyen jogról való lemondást. Jelen ÁSZF alkotja a Felhasználó és Szolgáltató teljes megállapodását az applikáció (szolgáltatás) használatával kapcsolatosan.

Kelt: Budapest, 2023. március 20.